• Објекат "НАША РАДОСТ"

  • Маскембал 2013.год

  • Објекат "ДУГА"

  • Објекат "СРЦЕ"

  • Објекат "МАСЛАЧАК"

  • Колектив 2014.год

  • Маскембал 2013.год

Objavljen

7.2.20

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности- набавка средстава за одржавање хигијене, бр.2/2020

ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Objavljen

4.2.2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МИША ЦВИЈОВИЋ“

ПРИЈЕПОЉЕ

ЈАВНА НАБАВКА-ХРАНА

ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Objavljen

 4.2.2020

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности- набавка електричне енергије, бр.5/2020

ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Objavljen

21.11.2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности- набавка котла на чврсто гориво, бр. 7/2019

ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ КОТЛА 

 

 

 

Objavljen

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

За јавну набавку мале вредности- набавка намештаја бр. 6/2019-партија 2

                                             ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 

  Objavljen                                               

                                                                       

                                                                       oдлука о додели уговора јавна набавка   

                                                                 За јавну набавку мале вредности- набавка енергената, бр.3/2019

                                                                         ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОДЛУКЕ   

 

     Objavljen                                                  

 

                                                                          КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

                                                 За јавну набавку мале вредности- набавка енергената, бр.3/2019

                                                          ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 

 Objavljen

                                                              Поступак јавне набавке мале вредности

                                                            Набавка добара- набавка намештаја и опреме

                                                                линк ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

                                                     ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

 

Objavljen      

                                                      oдлука о додели уговора јавна набавка броj 1/2019

                                                                  ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАНЈЕ ОДЛУКЕ

 

Objavljen              

   

                      oдлука о додели уговора јавна набавка броj 182 oд 26.3.2019год  набавка услуга рекреативне наставе

                                                            ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОДЛУКЕ
 

Objavljen

 

                                                         КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

                              За јавну набавку мале вредности- рекреативна настава, бр.У2/2019 

                                                     ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАНЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 Objavljen                                            

 

 

                                                                      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

                            За јавну набавку мале вредности- набавка услуга јавног здравства, бр.У1/2019

                                                  ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАНЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

        Objavljen

                                         

                                                           ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

                                  НАБАВКА БРОЈ 5/2019   НАБАВКА  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

                                                      ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАНЈЕ ОДЛУКЕ

 

 Objavljen

                                         КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

                                                     ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МИША ЦВИЈОВИЋ“

                                                                                    ПРИЈЕПОЉЕ

                                                                       ЈАВНА НАБАВКА-ХРАНА  2019

                                         ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАНЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Objavljen

 

            ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА 

                                 ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАНЈЕ ОБАВЕШТЕЊА

 

Objavljen

 

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама( „ Сл.гласник РС „ бр.124/2014, 68/2015) чл.6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл.гласник РС“ бр.29/2013,) Одлуке о покретању јавне набавке бр. 5, 62/2 од 07.02.2019 .године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 64/2 од 07.02.2019.године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности- набавка електричне енергије, бр.5/2019

                                                                          ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАНЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

                                                                                                    

 

 

Objavljen

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама( „ Сл.гласник РС „ бр.124/2014, 68/2015) чл.6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл.гласник РС“ бр.29/2013,)Одлуке о покретању јавне набавке бр. 2/2019, 63/1 од 07.02.2019.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 64/1 од 07.02.2019.године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности- набавка средстава за одржавање хигијене, бр.2/2019

                                                               ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАНЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Objavljen

 

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама( „ Сл.гласник РС „ бр.124/2014,58/2015) чл.6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл.гласник РС“ бр.29/2013,)Одлуке о покретању јавне набавке бр. У1/19, 65/3 од 07.02.2019.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 64/3 од 07.02.2019.године, припремљена је

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

За јавну набавку мале вредности- набавка услуга јавног здравства, бр.У1/2019

 

                                                                                         ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАНЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 

Одлука о додели уговора јавна набавка броj 6/2018 набавка апарата за домаћинство

ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОДЛУКЕ

 

 Objavljen

 Одлука о додели уговора јавна набавка броj 3/2018 набавка енергената

ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОДЛУКЕ

 

   

 Objavljen                                              

 

              Одлука о додели уговора јавна набавка броj 5/2018 набавка теретног лигта

 ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОДЛУКЕ

 

 Objavljen

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама( „ Сл.гласник РС „ бр.124/2014, 68/2015) чл.6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл.гласник РС“ бр.29/2013,)Одлуке о покретању јавне набавке бр. 5/2018, 382 од 26.07.2018.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 383 од 26.07.2018.године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности- набавка опреме –теретни лифт за кухињу, бр. 5/2018

 ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Objavljen

25.7.2018

Одлука о додели уговора јавна набавка број П1/2018 АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА КУХИЊСКОГ БЛОКА 

ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОДЛУКЕ

 

 

 

 

 

Objavljen

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама( „ Сл.гласник РС „ бр.124/2014, 68/15) чл.6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл.гласник РС“ бр.29/2013,)Одлуке о покретању јавне набавке бр.3,  505/1  од 22.08.2017.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 506/1 од 22.08.2017.године, припремљена је

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности- набавка угља, бр.3/2017

Јавна набавка: НАБАВКА УГЉА

Конкурсна документација


 

Objavljen

 

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама( „ Сл.гласник РС „ бр.124/2014, 68/2015) чл.6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл.гласник РС“ бр.29/2013,)Одлуке о покретању јавне набавке бр. 4,  505/2  од 22.08.2017.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 506/2  од 22.08.2017.године, припремљена је

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности- набавка пелета од дрвета, бр.4/2017

Јавна набавка: НАБАВКА ПЕЛЕТА ОД ДРВЕТА

Конкурсна документација


 

Objavljen

  

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама( „ Сл.гласник РС „ бр.124/2014, 68/2015) чл.6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл.гласник РС“ бр.29/2013,)Одлуке о покретању јавне набавке бр. 7/2017, 388  од 14.06.2017.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 389 од 14.06.2017.године, припремљена је

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности- набавка индустријских машина за кухињу, бр. 7/2017

 

Јавна набавка: НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКИХ МАШИНА ЗА КУХИЊУ

Конкурсна документација

  


 

Objavljen

Дана: 29.09.2015.године

На основу члана 108. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС“ број 124/12, 68/15) и сагласно Извештају о стручној оцени понуда Комисије за спровођење јавне набавке, број 525/2 од 25.09.2015.године, директор Предшколске установе „ Миша Цвијовић“ Пријепоље, д о н о с и

О Д Л У К У

О додели уговора

Јавна набавка: НАБАВКА ПЕЛЕТА

Одлука о додели уговора-НАБАВКА ПЕЛЕТА


 

Objavljen

Дана: 29.09.2015.године

На основу члана 108. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС“ број 124/12, 68/15) и сагласно Извештају о стручној оцени понуда Комисије за спровођење јавне набавке, број 525/1 од 25.09.2015.године, директор Предшколске установе „ Миша Цвијовић“ Пријепоље, д о н о с и

О Д Л У К У

О додели уговора

Јавна набавка: НАБАВКА УГЉА

Одлука о додели уговора-НАБАВКА УГЉА

 


Objavljen

Дана: 14.09.2015.године

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама( „ Сл.гласник РС „ бр.124/2014, 68/15) чл.6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у постипцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл.гласник РС“ бр.29/2013,)Одлуке о покретању јавне набавке бр.3, 487/1 од 09.09.2015.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 488/1 од 09.09.2015.године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности- набавка угља, бр.3/2015

Конкурсна документација

 


 Objavljen

Дана: 14.09.2015 године

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама( „ Сл.гласник РС „ бр.124/2014, 68/2015) чл.6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у постипцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл.гласник РС“ бр.29/2013,)Одлуке о покретању јавне набавке бр. 4, 487/2 од 09.09.2015..године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 488/2 од 09.09.2105.године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности- набавка пелета од дрвета, бр.4/2015

Конкурсна документација

 


 

 

 

Радно време

Радним даном од 07-17h

Викендом вртић не ради.

Адреса

Улица Санџачких бригада бр.9

31300 Пријепоље

Контакт

Централа тел. 033/713-951

Директор тел. 033/715-799